Clever Leap - Podmínky používání služeb

Používáním služeb, webových stránek a aplikací Clever Leap (dále jen "Služeb") souhlasíte se všemi podmínkami Používání služeb, včetně omezení hmotní odpovědnosti za škody způsobené používáním služeb. Pokud nesouhlasíte aby použití Služby bylo vázáno s těmito podmínkami, nemůžete používat a přistupovat k službám, webovým stránkám a aplikacím Clever Leap. Pokud máte jakékoliv otázky, nebo komentáře k těmto Podmínkám používání kontaktujte nás na stefan@cleverleap.com.

Clever Leap si vyhrazuje právo čas od času aktualizovat tyto Podmínky používaní bez předešlého upozornění. Používáním služeb, webových stránek a aplikací Clever Leap souhlasíte s těmito podmínkami jak jsou k dispozici v čase využití Služeb. Použití všech nových Služeb, funkcí či vlastnosti, které mění nebo zlepšují naše Služby je upraveno těmito Podmínkami používání.Nejnovější podmínky používaní můžete kdykoliv najít na www.cleverleap.com/podminky.html.

Podmínky účtu

 1. Souhlasíte s tím, že splňujete minimální věkovou hranici ve Vaší zemi, která je nutná pro používání naších Služeb.
 2. Souhlasíte s tím poskytnout skutečné a správní osobní údaje, zejména Vaše jméno a příjmení, e-mail a jakékoliv další informace potřebné pro dokončení registračního procesu a poskytnutí Služby. Souhlasíte s tím udržovat tyto registrační údaje k účtu vždy aktuální vzhledem k tomu, že registrační údaje používáme ke komunikaci a kontaktováni Vás.
 3. Musíte být člověk - fyzická, nebo právnická osoba. Účty zaregistrované automatizovaným programem neboli "botem" jsou zakázány.
 4. Pro přístup ke Službě musíte mít registrován účet. Pro registraci musíte poskytnout Váš e-mail a vytvořit heslo. Unikátní heslo je přiděleno jen Vám a je soukromé a tajné. Musíte zabezpečit aby nikdo neměl k heslu přístup nebo ho používal pro přístup ke službě.
 5. Vaše heslo a jiné přihlašovací a ověřovací údaje budete uchovávat tajné a podniknete všechny potřebné kroky aby jste udrželi Váš účet bezpečný. Clever Leap nebude odpovídat za jakoukoliv ztrátu nebo škodu způsobenou nedodržením Vaších bezpečnostních závazků.  
 6. Nemůžete používat Služby pro jakoukoliv nelegální nebo neschválenou činnost. Použitím Služeb nesmíte porušovat jakékoliv zákony ve Vašem právním řádu (včetně ale nikoli jen zákony o ochraně duševního vlastnictví, autorského zákonu a zákonu o ochraně osobních údajů) 

Všeobecné podmínky

 1. Službu používáte na vlastní odpovědnost a vlastní riziko. Služba je poskytovaná "tak jak je", bez záruky jakéhokoli druhu, ať výslovné nebo vyplývající, včetně, ale nikoli jen, záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel. Pokud jde o kvalitu a výkonnost služeb a aplikací, je veškeré riziko na Vás.
 2. Zodpovídáte za všechen obsah uložený prostřednictvím služby a aktivity, které se pod Vašim účtem odehrávají i když vznikají prostřednictvím třetích stran.
 3. Nebudete a nedovolíte jiným kopírovat, duplikovat, reprodukovat, publikovat, prodávat nebo licencovat žádnou část Služeb.
 4. Technická podpora je poskytována jen platícím zákazníkům.
 5. Nesmíte šířit virusy nebo jakýkoliv jiný destrukční kód prostrědníctvím Služby.
 6. Nesmíte ukládat, posílat, nebo přijímat nevyžádány e-mail nebo SMS správy (SPAM) prostředníctvím Služby.
 7. Rozumíte tomu, že Služba, včetně Vašeho obsahu může být internetem přenášena nešifrovaně a může být přenášena prostřednictvím různých sítí a poskytovatelu třetích stran a upravena tak, aby se přizpůsobila technickým možnostem a podmínkám připojených sítí a/nebo zařízení.  
 8. Váš účet můžeme kdykoliv zrušit, nebo můžeme ve Službě měnit nebo odstranit obsah (včetně Vaších dat) dočasně nebo trvale, kdykoliv, bez nebo s předešlým oznámením pokud věříme podle našeho úsudku, že takovýto obsah může porušovat Podmínky používání, je nerelevantní, zastaralí, nevhodný, vulgární, nebezpečný, ohrožující, pornografický, nezákonní nebo problematický v jakýmkoliv jiným směru.
 9. Clever Leap nezaručuje že (I) služba splní Vaše specifické požadavky, (II) služba bude poskytovaná bez výpadku, bezpečně anebo bez chýb, (III) výstup ze služby bude správný a důvěryhodný, (IV) kvalita produktů, služeb, informací nebo jakéhokoliv jiného materiálu získaného Vámi prostřednictvím Služby splní Vaše očekávání a že (V) všechny chyby v Službě budou opraveny.
 10. Výslovně souhlasíte s tím, že Clever Leap v žádnem případě, s výjimkou toho, když to vyžaduje platný zákon, anebo když to bylo písemně odouhlaseno, Vám nebude odpovídat za škody, včetně všech obecných, speciálních, nahodilých nebo následných škod vyplývajících z užívání anebo neschopnosti užívat Službu (včetně, ale nikoli jen, ztráty nebo zkreslení dat, nebo trvalých škod způsobených Vám nebo třetím stranám, nebo selháním funkce Služby v součinnosti s jinou službou či aplikací), a to i v případě, že Clever Leap byl upozorněn na možnost takových škod.
 11. Můžeme upravit, nebo pozastavit poskytování Služby pro Vás a to dočasně nebo trval kdykoliv s nebo bez předchozího upozornění.